Events 2022:March 13 – 16 , 2022, Event 22113

Bundeswettbewerb Informatik - Winterschule


Philip Lukert (Saarbrücken, DE)

Top

April 10 – 13 , 2022, Event 22153

GIBU 2022


Lars Grunske (HU Berlin, DE)

Top

May 22 – 25 , 2022, Event 22213

Kolloquium zum GI Dissertationspreis 2021


Steffen Hölldobler (TU Dresden, DE)

Top

June 12 – 15 , 2022, Event 22243

Gemeinsamer Workshop der Graduiertenkollegs


Felix Freiling (Universität Erlangen-Nürnberg, DE), Helmut Seidl (TU München, DE)

Top